نکات کلی در مورد ویزا:

صدور ویزا مسئولیت وزارت امور خارجه یا secretary of state و امور مهاجرت مسئولیت اداره مهاجرت یا  department of homeland security  است.

  • ویزا ها به دو دسته کلی مهاجرتی (Immigrant)و غیر مهاجرتی (Nonimmigrant) و یک دسته ترکیبی به عنوان دو منظوره (Dual intent) تقسیم می شوند.
  • ویزای نوع مهاجرتی هدف کسب گرین کارت و اقامت دائم در آمریکا است و در نوع غیر مهاجرتی هدف استفاده از فرصتهای کاری و تحصیلی یا توریستی و غیره، بدون قصد اقامت دائم در آمریکا است و منجر به کسب گرین کارت نمی شوند. ویزای دو منظوره ویزایی غیر مهاجرتی است، که طبق شرایطی قابلیت تبدیل به نوع مهاجرتی و کسب گرین کارت را دارد.
  • به جز ویزای توریستی که ممکن است به همه خانواده (همسر و فرزندان زیر ۲۱ سال ازدواج نکرده) ویزا ندهند ، بقیه ویزا ها معمولا شامل کل خانواده می شود.
  • در ویزای مهاجرتی بعد از تایید اداره مهاجرت پرونده به مرکزی وابسته به وزارت امور خارجه برای صدور ویزا فرستاده می شود. تصمیم نهایی برای ورود شما به آمریکا را وزارت امور خارجه می گیرد.
  • ویزاهای مهاجرتی شامل ویزای های فامیلی (FB)، سرمایه گذاری برای کسب گرین کارت (EB5)، اشتغال (EB) و از طریق لاتاری (DV) است.
  • ویزاهای غیر مهاجرتی شامل ویزاهای دانشجویی (F&M)، توریستی (B)، سرمایه گذاری (E)، نامزدی (K) و فرصتهای مطالعاتی (J) است.
  • ویزا های دو منظوره شامل ویزای اشتغال (H) و انتقال بین کمپانی (L) است.