تاسیس بیزینس در ایالت کالیفرنیای آمریکا

انواع مختلف ثبت بیزینس و تفاوت بین آنها (Business types ):

شرکت سهامی یا Co) Corporation)

عنوان قانونی یک شرکت، که موسسه را در برابر مسائل قانونی شخصی سهامداران آن محافظت می کند. بدین مفهوم که موسسه دارای یک شخصیت مجزا است و تنها در مورد خود به قانون پاسخگو خواهد بود و اعمال سهامداران، خارج از حیطه موسسه، به موسسه آسیبی از نظر قانونی نمی رساند. 
شرکت بر اساس در امد سالیانه خود مالیات می پردازد و سهامداران شرکت نیز زمانی که از سود شرکت درامدی به حسابشان ریخته شود مالیات آن را می پردازند. یک شرکت سهامی توسط و یا تحت نظارت اعضای هیئت مدیره بر اساس قوانین شزکت اداره می شود. شرکت توسط مسئولین خود به صورت روزانه اداره می شود و سهامداران دخالتی در اداره شرکت به صورت روزانه ندارند. قوانین شرکت بر اساس موافقت کمیته ای از اعضاء هیئت مدیره و سهامداران شرکت می تواند تغییر کند. سهامداران به طور شخصی مسئولیتی در برابر شرکت ندارند.

شرکت با مسئولیت محدود یا  LLC)Limited Liability Company)

این نوع شرکت مزایای شرکت و مالکیت انحصاری را یک جا در خود دارد که اصطلاحا به آن مختلط (Hybrid) می گویند. این نوع شرکت دارای موجودیت قانونی مجزایی بوده و اعضا خود را در برابر تعهدات قانونی شرکت دارای مصونیت می کند، به این معنی که اعضا تنها به اندازه سرمایه خود در شرکت مسئول تعهدات و قروض شرکت هستند.
تمامی اعضا می بایست موافقتنامه اجرایی (Operating Agreement) را چه به صورت شفاهی و چه به صورت کتبی مورد تایید قرار بدهند. اداره مالیات ایالتی (Franchise Tax Board) به طور خودکار شرکت های با مسئولیت محدود را در دسته بندی شرکت های مشارکتی با حداقل دو عضو قرار می دهد مگر اینکه شرکت تصمیم گرفته باشد که به صورت کمپانی برگه های مالیات خود را فایل کند.
تفاوت دو حالت فوق از نظر مالیاتی :
• چنانچه به صورت مشارکتی باشد سود و زیان شرکت متوجه اعضا خواهد بود و شرکت تنها می بایست حداقل مالیات سالیانه ایالتی بعلاوه هزینه سالیانه بر اساس کل درامد را بپردازد.
• چنانچه به صورت شرکت سهامی یا کمپانی تصمیم به پرداخت مالیات گرفته باشند ، علاوه برحداقل مالیات ایالتی ، مالیات درآمد سالیانه شرکت نیز اخذ می شود.
سرپرست ها یا منیجرهای شرکت چنانچه در اساسنامه (Article of Organization) قید شده باشد می تواند عضو شرکت نباشد.. در غیر این صورت شرکت توسط اعضای خود سر پرستی خواهد شد که در این حالت هر عضو نماینده شرکت تلقی می شود ، قدرت اجرایی دارد و حق رای برای هر گونه تغییر در شرکت را دارا است.
اعضا و سرپرست های یک شرکت با مسئولیت محدود هم ردیف با سهامداران در یک شرکت سهامی یا کورپوریشن هستند.

مشارکت با مسئولیت محدود یا LLP) Limited Liability Partnership )

در این نوع بیزینس، شرکا دارای چتر حمایتی در برابر مسئولیت های شخصی هستند. هر شریکی می بایست دارای پروانه کاری مرتبط تحت قنون کالیفرنیا باشد که نشان دهد وی در امر حسابداری عمومی ، قانون یا معماری فعالیت می کند.
در LLP مالیات بر درآمد به شرکت تعلق نمی گیرد بلکه هرگونه سود و زیان شرکت مستقیما به حساب شرکا ریخته می شود و هر کدام از اعضا ملزم به اعلام درآمد خود از شرکت روی گزارش مالیاتی خود هستند.
مانند هر شرکت دیگر، تمامی اعضا دارای حقوقی برابر در اداره شرکت هستند مگر اینکه به صورت دیگری موافقت کرده باشند. قوانین داخلی بسته به نظر اعضا کاملا منعطف بوده و کنترل و اداره شرکت می تواند به صورتهای مختلفی در دستورالعمل کار تعریف شود.
هر شریک طبق قانون مسئول تعهداتی است که در نتیجه فعالیت یا عدم فعالیت وی به روی دوش شرکت گذاشته می شود . علاوه بر این هر عضو مسئول بدهی و تعهدات شرکت طبق آنچه که در اساسنامه شرکت آمده است می باشد.

مشارکت عام یا GP) General Partnership) 

در این گونه شرکت می بایست دونفر یا بیشتر از اعضا در گیر مسئولیت کاری در شرکت برای کسب درآمد باشند .
در GP مالیات بر درآمد به شرکت تعلق نمی گیرد بلکه هرگونه سود و زیان شرکت مستقیما به حساب شرکا ریخته می شود و هر کدام از اعضا ملزم به اعلام درآمد خود از شرکت روی گزارش مالیاتی خود هستند.
تمام اعضا از طریق قرارداد چه به صورت زبانی و یا به صورت متن که در آن تمام مفاد اجرایی شرکت اورده می شود شرکت را تشکیل می دهند. قراداد و نوع کنترل شرکت دارای محدودیت خاصی نیست و بسته به نظر اعضا می تواند به شکل های مختلفی تعریف شود.
تمامی اعضا به طور کامل مسئول کلیه تعهدات و دیون شرکت بوده و همچنین مسئول هر گونه اشتباه و عمل خلاف قاعده هر عضوی در حیطه کاری شرکت می باشند.
مورد مسئولیت های اعضا شرکت تحت عنوان GP-1 می تواند در اداره فدرال به عنوان یک دستورالعمل شرکتی فایل شود. . این پرونده حوزه مسئولیت و تعهدات و مرزهای مشخص کاری و هر موضوع مرتبط را برای بعضی از اعضا و یا تمامی اعضا تعیین می کند
LP Limited Partnership مشارکت محدود توسط دو نفر یا بیشتر تشکیل می شود و حداقل یک نفر به عنوان عضو اصلی اداره شرکت را با مسئولیت شخصی به عهده می گیرد، و حداقل یک نفر از اعضا به عنوان شریک تنها به عنوان سرمایه گذار بدون هیچ مسئولیتی در اداره شرکت وجود دارد.
تمام اعضا چه افراد فعال و چه غیر فعال از طریق قرارداد چه به صورت زبانی و یا به صورت متن که در آن تمام مفاد اجرایی شرکت اورده می شود شرکت را تشکیل می دهند.
شرکت توسط اعضا اصلی (General Partner) مدیریت می شود و مسئولیت اصلی شرکت در همه زمینه ها به عهده آنهاست و اعضای غیر فعال بری از این مسئولیت ها هستند و تنها سرمایه انها که در شرکت سرمایه گذاری کرده اند می تواند در خطر باشد. چنانچه افراد غیر فعال و غیر اصلی بخواهند در اداره شرکت فعالیتی داشته باشند ، ممکن است که مزایای یک شریک غیر فعال را از دست بدهند و مسئولیت تمام ریسک ها و تعهدات شرکت نیز مانند اعضا اصلی به دوش آنها نیز بیفتد.

مالکیت انحصاری یا SP) Sole Proprietorship) 

در این نوع شرکت صاحب شرکت مسئولیت مدیریت و اجرایی کردن و کنترل و مالیات و تعهدات شرکت تماما به عهده اوست.
چنانچه مسئول شرکت نامی به جر نام شخصی خود برای شرکت خود انتخاب کند می بایست این نام را تحت نام مجازی (Fictitious Business Name) را در اداره ثبت بیزینس در شهر محل کار خود (county clerk’s office) ثبت کند

ثبت اسم مجازی برای شرکت (Registering a Fictitious Business Name)
برای ثبت اسم مجازی، بیزینس باید دارای یکی از دو حالت زیر باشد:

  1.  شرکت با مالکیت انحصاری (Sole proprietorship) :
    o توجه: در این حالت نام شرکت و نام صاحب شرکت نباید یکی باشد.
  2. شرکت هایی که تمایل دارند بیزینس (یا بیزینس هایی) را، تحت نامی غیر از نام اصلی ایجاد کنند.

تشکیل پرونده برای مجوز و پروانه محلی (Local Licenses and Permits)
در بسیاری از شهر ها و شهرستان ها شرکت ها نیاز مند گرفتن پروانه یا مجوز محلی برای انجام بیزینس در آن ناحیه هستند. علاوه بر پروانه ،مجوز های (permits) متفاوتی مانند مجوز پارکینگ و یا مجوز محل کار شرکت نیز ممکن است مورد نیاز باشد.

ثبت علامت تجاری کمپانی یا علامت سرویس شرکت (Company’s Trademark and Service Mark)
یک کمپانی می تواند علامت تجاری شرکت خود یا علامت سرویسی را که ارائه می کند را در اداره ایالتی با تکمیل کردن فرم تقاضا و پرداخت هزینه آن ثبت کند.

ثبت مالیاتی بیزینس (Business Taxes)
به دلیل قوانین پیچیده و سختگیرانه مالیاتی ، بهتر است که کمپانی ها از افراد حرفه ای مانند حسابدار های عمومی و یا وکلای مالیاتی در ارتباط با تهیه اوراق مالیاتی و پاسخ به سوالات آن کمک بگیرند.

مالیات بر تجارتِ ایالت کالیفرنیا (State Of California Business Tax )
شرکت ها ی فعال در ایالت کالیفرنیا ،ممکن است که ملزم به پرداخت مالیات بر اساس درآمد سالیانه خود باشند. این گونه مالیات ها به اداره (Franchise Tax Board (FTB پرداخت می شوند.
• شرکت های با مالکیت انحصاری (SP) و یا مشارکت عمومی (GP) ملزم به پرداخت مالیات نیستند ولی صاحب شرکت SP و شرکای شرکت GP به صورت شخصی، بر اساس درآمدی که از بیزینس کسب می کنند، مالیات ایالتی را پرداخت می کنند.
• شرکت های با مشارکت محدود (LP) و شرکت های مشارکت با مسئولیت محدود (LLP) چنانچه دارای ارتباط با ایالت کالیفرنیا باشند و یا در کالیفرنیا شکل گرفته باشند و یا در the Secretary of State کالیفرنیا ثبت شرکت کرده باشند ، می بایست سالانه ۸۰۰ دلار مالیات ایالتی بدهند. مالیات بر درامد حاصل از این شرکت ها توسط اعضا طبق فرمول اداره مالیات پرداخت می شود .
• شرکت های با مسئولیت محدود که در دسته بندی مشارکتی قرار می گیرند ملزم به پرداخت مالیات سالیانه بعلاوه وجهی بر اساس درآمد سالیانه هستند. چنانچه شرکت های LLCs در طبقه بندی کمپانی (corporations) قرار گرفته باشند، قوانین مالیات ایالتی آنها مانند قوانین مالیات ایالتی یک کمپانی خواهد بود .
• کمپانی های مستقر در ایالت کالیفرنیا ملزم به پیش پرداخت مالیات سالیانه به FTB هستند. میزان پیش پرداخت ، بر اساس درآمد احتمالی سال پیش روی کمپانی محاسبه شده و باید حداقل آن پرداخت شود. .

مالیات بر تجارت دولت فدرال آمریکا (U.S. Federal Government Business Tax)
یک بیزینس فعال در آمریکا علاوه بر مالیات ایالتی، ملزم به پرداخت مالیات به دولت مرکزی نیز است . کمپانی ها می بایست تقاضای شماره شناسایی صاحب کار ](EIN) [Employer Identification Number کنندکه برای فایل کردن مالیات بر درآمد شرکت (federal income) ،مالیات حقوق های پرداختی به کارمندان (payroll taxes) و یا هر نوع مالیات دیگر مورد استفاده قرار می گیرد.
تنها بیزینسی که نیاز به EIN ندارد، بیزینس مالکیت انحصاری یا SP است که دارای کارمند نیست و برای excise or pension tax returns فایل نمی کند. در این نمونه صاحب بیزینس از social security number خود به جای EIN در هنگام پرداخت مالیات استفاده می کند.
: چنانچه بیزینس SP دارای کارمند باشد و برای excise or pension tax returns ملزم به فایل کردن پرونده مالیاتی باشد ، تنها یکEIN ،بدون توجه به اینکه صاحب بیزینس چه تعداد بیزینس با مالکیت انحصاری دارد، برای وی کافی است.

باز کردن حساب بانکی (Opening a Bank Account)
مدارک مورد نیاز برای باز کردن حساب بانکی بعد از ثبت بیزینس:

  1. مدارک و تاییدیه ثبت کمپانی در Secretary of State .
  2. شماره شناسایی بیزینس (EIN)

فروش کالا (Selling Merchandise)
تحت قوانین مالیاتی خرید و فروش ، استفاده از tangible personal property (که عمدتا به دارایی های منقول گفته می شود مانند: مبلمان وسایل الکترونیکی در اداره یا خانه ، جواهرات ، وسایل تفریحی، هنری و …) در کالیفرنیا ، ۷٫۵ درصد مالیات به آن تعلق می گیرد. این درصد شامل هر دو مالیات ایالتی و state-administered local sales می شود. همچنین بعضی از شهر ها و کانتی ها دارای مالیات خاص در محدوده خود هستند که میزان آن بین ۰٫۱۲۵ درصد تا ۰٫۵۰۰ درصد است. از آنجایی که هر شهر و کانتی ممکن است بیشتر از یک نوع مالیات خاص داشته باشند، میزان کل مالیات در کالیفرنیا می تواند بین ۷٫۲۵ تا ۱۰ درصد بستگی به محل تجارت متغیر باشد.
به طور کلی مالیات ایالتی و محلی در بیشتر شهر های کالیفرنیا می تواند به ۹٫۲۵ درصد برسد.
غذا و دارو از مالیات فروش معاف هستند.
هیچ نوع مالیات فدرال ، use tax or value-added tax به خرید و فروش تعلق نمی گیرد.
هر شخص، موسسه، شرکت های مشارکتی و یا کمپانی که در امر خرید و فروش و یا leasing tangible personal propertyفعالیت می کنند باید از State Board of Equalization مجوز دریافت کنند

مجوز فروشندگی (Seller’s Permit)
مجوزی است که برای بیزینس هایی که در کار خرید و فروش هستند صادر می شود
هر بیزینسی که در کالیفرنیا، کار خرید و فروش را انجام می دهد، ملزم به جمع آوری مالیات بر مصرف که توسط خریدار پرداخت می شود و تحویل آن به اداره مالیات است.
چنانچه بیزینسی صاحب آن و یا محل کار آن تغییر کند، باید مجدا” در خواست مجوز جدید بدهد.

محصولات تولیدی (Manufacturing Products)
کمپانی هایی که به دنبال تاسیس کارخانه خود در کالیفرنیا هستند ملزم به دریافت مجوز های لازم از ایالت کالیفرنیا بسته به نوع و محل استقرارشان هستند.

حفظ محیط زیست کالیفرنیا (Protecting California’s Environment)
استفاده از محیط و نوع کاری که انجام می شود (Land Use and Planning) در کالیفرنیا دارای قوانینی است که در راستای حفظ محیط زیست تدوین شده است. هر پروژه که موجب تاثیر بر روی محیط زیست شود نیاز به داشتن بعضی از الزاماتی است که در قوانین محیطی کالیفرنیا (California Environmental Quality Act) به آن پرداخته شده است

مدیریت کردن کارمندان (Administering Employees)
• فرصتهای شغلی برابر، امنیت شغلی، حفظ سلامتی، پرداخت مالیات و بیمه کارمندان از الزامات درخواستی دولتی، ایالتی و محلی است. قانون و دستورالعمل های دولتی و ایالتی از حقوق کارمندان دفاع می کند.
• بند هفت از جقوق شهروندی تدوین سال ۱۹۶۴ به عنوان متمم ، شهروندان را برابر تبعیض چه از نظز نژادی، رنگ، مذهب، جنسیت و یا ملیت ،در برابر تقاضای کار، استخدام ، پاداش، تصفیه حساب، پرداخت حقوق، مزایای هنگام اخراج ،آموزش شغلی، مزایای تشوی ، دسته بندی شغلی، ارجاعات و دیگر موارد محافظت می کند.
• آمریکاییهای با معلولیت (The Americans with Disabilities) تدوین سال ۱۹۹۰ به عنوان متمم، از جقوق افراد معلول حائز شرایط کار ،چه به صورت اقدام برای شغل و چه به عنوان کارمند در برابر تبعیض در هنگام استخدام ، دادن مزایای تشویقی، تصقیه حساب، پرداخت حقوق، مزایای هنگام اخراج ،آموزش شغلی، مزایای حاشیه ای ،دسته بندی شغلی، ارجاعات و دیگر موارد، محافظت می کند.
• تبعیض کارمند بر اساس سن (The Age Discrimination in Employment) تدوین سال ۱۹۶۷ به عنوان متمم ، از کارمندان ۴۰ سال به بالاتر در برابر تبیعیض به دلیل سن در زمینه های استخدام ، دادن مزایا ، تصقیه حساب، پرداخت حقوق، مزایای هنگام اخراج ،آموزش شغلی، پاداش ، دسته بندی شغلی ودیگر موارد محافظت می کند.
• تبعیض و آزار رساندن (State Harassment and Discrimination): The California Fair Employment and Housing تدوین سال ۱۹۵۹۹ کارمندان را در برابر اذیت و آزار و تبعیض محافظت می کند. آزار جنسی که طبق تعریف علی رغم میل و خواسته کارمند ، به هر صورتی از اقدام برای سکس گرفته (چه به صورت بیانی، فیزیکی و دید زدن و یا تقاضای مستقیم آن )تا به فعلیت رساندن آن صورت می پذیرد و باعث رنج و آزار وی می گردد گفته می شود.

پایان دادن به رابطه کاری بین کار فرما و کارمند طبق خواسته هر طرف (At-Will Employment And Wrongful Termination):
سازمان California’s Labor Code مشخص کرده است که رابطه کارفرما-کارمندی بدون دوره مشخص یک presumed to be employment “at-will.” فرض گرفته می شود. این بدان معنی است که حداقل در تئوری ، صاحب کار یا کارمند ممکن است که این رابطه کار فرما-کارمندی را در هر زمانی که بخواهند چه با دلیل و چه بدون دلیل قطع کنند. در این فرضیه at-will rule استثنائاتی وجود دارد مانند زمانی که اساسنامه شرکت ،دادگاه و یا سیاست عمومی (public policy) این رابطه را به گونه ای دیگر تعریف کرده باشد. استثنائات مندرج در اساسنامه شرکت مانند پایان دادن به کار کارمند با دلیل و منطبق بر قوانین ضد تیعیضی می بایست باشد. ، بدلیل شرکت در فعالیت اتحادیه ای ( for participating in union activity) و یا سرپیچی کردن از تقاضای کاری که غیر قانونی بوده است نمی توان به این رابطه پایان داد.
حفظ سلامتی و امنیت کارگر (Employee Safety And Health Protection).
قانون کالیفرنیا دستورالعملی را برای حفظ سلامتی و امنیت کارگران تحت برنامه Cal/OSHA تهیه کرده است که تحت سر پرستیCalifornia Department of Industrial Relations (DIR) ، بخش Occupational Safety and Health (DOSH) قرار دارد.

دستمزد و ساعات کار تحت قانون یا Fair Labor Standards Act) FLSA)
FLSA که از سال ۱۹۳۸ اجرائی شده است ، تا اینجا یکی از مهمترین قانون دولتی است که در ارتباط با دستمزد و ساعات کار تدوین شده است. FLSA میزان حداقل دستمزد ، پرداخت اضافه کاری ، ثبت و نگاهداری پرداخت ها و ساعات کار (record keeping) و استاندارد های کار کودکان را مشخص کرده است. پرداخت حداقل دستمزد ، پرداخت ۱٫۵ برابر میزان دستمزدمعمولی در هر ساعت برای هر ساعت اضافه کاری برای تمام کارمندان تحت پوشش (کار بیش از ۴۰ ساعت در هفته و ۸ ساعت کاری در روز، به آن اضافه کاری تعلق می گیرد).

فایل کردن مالیات های کارمند (Filing Employment Taxes)
تعریف کارمند براساس نظر اداره مالیات آمریکا (U.S. Internal Revenue Service (IRS)):
• به هرکسی که خدماتی را ارائه می دهد و این خدمات توسط صاحب کار کنترل می شود، کارمند گفته می شود. صاحب کار مسئول فایل کردن پرونده مالیات ایالتی و دولتی (employees’ withheld state and federal income taxes and payroll taxes) کارمند خود است.
تمام کمپانی های دارای کارمند، باید در بخش توسعه کارمندی (Employment Development Department (EDD)) برای پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات حقوق کارمند (state income tax withholding and employment taxes) ثبت نام کنند.
به طور کلی یک بیزینس زمانی به عنوان بیزینس کارمند دار تعریف می شود که حقوقی بالاتر از ۱۰۰ دلار در یک دوره سه ماهه در سال قبل به یک یا چند کارمند پرداخت کرده باشد و این صاحب کار را ملزم به گزارش آن به اداره مالیات می کند و وی می بایست طی ۱۵ روز از اولین پرداخت در EDD ثبت نام کند.

مالیات بر درآمد (Income tax)
کارمند پرداخت می کند، کار فرما جمع اوری می کند (Employee Pays; Employer Withholds).
پرداخت مالیات بر درآمد ایالتی به طور کلی مسئولیت کارمند است ، اما عموما کارفرکا این مالیات ها را جمع اوری کرده و در نهایت به اداره California Franchise Tax Board پرداخت می کند .

بیمه از کارافتادگی ایالتی یا State Disability Insurance) SDI)
کارمند پرداخت می کند، کار فرما جمع اوری می کند (Employee Pays; Employer Withholds).
بیمه از کارافتادگی ایالتی (SDI)، برنامه ای است که کارمندان حائز شرایط را در مقابل عدم توانایی کار کردن به دلیل بیماری های غیر شغلی یا صدمات و یا از کار افتادگی به دلیل حاملگی و زایمان محافظت می کند. البته کارمند مختار است که از بیمه SDI و یا هر بیمه از کار افتادگی دیگر، از شرکت های بیمه دیگر اانتخاب کند.

بیمه بیکاری ایالتی یا State Unemployment Insurance) SUI)
این بیمه توسط کار فرما پرداخت می شود.
هدف بیمه بیکاری ایالتی ، کمک مالی به افرادی است که به طور موقت شغل خود را، نه به دلیل اشتباه شخصی، از دست داده اند.
میزان پرداختی این بیمه توسط کارفرما ۳٫۴ درصد از اولین ۷۰۰۰ هزار دلار پرداختی به کارمند در سال طی سه سال است.
هر چه شرکت تعداد ورودی و خروجی کارمندانش بیشتر باشد ،باید بیمه بیکاری بیشتری پرداخت کند.

مالیات آموزش شغلی (Employment Training Tax)
این مالیات توسط کار فرما پرداخت می شود.
در سال ۱۹۸۲، مجلس ایالتی کالیفرنیا برنامه اموزش شغلی کارمند (Employment Training Panel (ETP)) را به عنوان یک برنامه کاری بیزینس ایجاد کرد تا بدین وسیله کارفرماها کارمندان خود را به صورت حرفه ای آموزش دهند. همچنین این مجلس برنامه مالیات بر آموزش کارمند Employment Training Tax (ETT) را ایجاد کرد. تمام کارفرماهایی که دارای کارمند هستند ملزم به پرداخت این مالیات به میزان ۰٫۱ درصد از اولین هفت هزار دلار حقوق هر کارمند برای کمک به برنامه ETP هستند.

بیمه جبرانی کارمند (Worker’s Compensation Insurance)
این بیمه در سال ۱۹۱۳ در کالیفرنیا برای کارفرما ها اجباری شد. کد کار کالیفرنیا (California Labor Code) ملزم می کند که تمام کارفرماها (که حداقل یک کارمند دارند) ، بیمه جبرانی برای کارمند یا کارمندانشان داشته باشند.
سیستم این بیمه به دنبال مقصر نیست (no-fault system) ، به این معنی که کارمندانی که طی کار صدمه می بینند، برای دریافت مزایای این بیمه، نیاز به اثبات اینکه مقصر کیست ندارند.

درست کردن دفتر کار (Physically Setting Up an Office)
تاسیس دفتر کار می تواند به فرم های مختلف بر اساس قرارداد اجاره یا خرید باشد.
طور کلی هیچ ممانعتی برای اینکه شرکت های خارجی بتوانند در آمریکا ملک (real estate) خریداری کنند وجود ندارد.

بیزینس اینکوبیتور (Business Incubators)
بیزینس های کوچک در شروع کار به دفتر کار کوچک برای چند ماه نیاز دارند تا بیزینس شان را راه اندازی کنند و یا اینکه بهتر است که وارد یکی از پروگرام های بیزینس اینکوبیتور شوند. تعداد زیادی از این برنامه ها در سرتاسر کالیفرنیا وجود دارند که توسط سازمانهای متفاوت مانند دانشگاهها ، شهر و کانتی ، اتحادیه های قومیتی و صنعتی و یا کمپانی های خصوصی حمایت مالی می شوند. این برنامه راهی است برای اینکه کمپانی های نوپا بتوانند فضایی را برای شروع بیزینس خود با قیمت کمتر در اختیار داشته باشند.

تهیه ملزومات یک دفتر کار (Acquiring Office Manufacturing Equipment) :
می تواند به صورت اجاره یا خرید صورت بگیرد.

گرفتن بیمه برای دفتر کار/ ساختمان (Obtaining Office/Facility Insurance):
اکیدا به صاحبان بیزینس پیشنهاد می شود که برای دفتر کار یا ساختمانی که به شرکت آنها تعلق دارد بیمه داشته باشند. به طور کلی ، در بیمه نامه بیزینس (business owner policy (BOP)) موارد زیر پوشش داده می شود:
• مایملک (Property): ساختمان محل کار چنانچه صاحب آن باشد.
• دارائی ها و وسایل شخصی موجود در ساختمان (Business personal property (building contents)) .
• عنصر زمانی (Time element (business income and extra expense)): در ارتباط با درآمد شرکت و هزینه های مالیاتی
• تعهد یا مسئولیت (Liability): ساختمان و تعلقات آن (Premises/building)
• هنگام کار (Business operations): مانند صدمات شخصی و خسارت به ساختمان.

مشوق های دولتی (Government Incentives)
ایالت کالیفرنیا یک سری برنامه های تشویقی به منظور ترغیب سرمایه گذاری و کاستن هزینه های شروع و اجرا بیزینس را در نظر گرفته است. موارد زیر از نمونه های این برنامه ها هستند:
• نواحی توسعه اقتصادی (ECONOMIC DEVELOPMENT AREAS (EDAs)): ایالت کالیفرنیا ۴ نوع نواحی توسعه اقتصادی (EDAs) را پیشنهاد می دهد:
o Enterprise Zones (EZ)
o Local Agency Military Base Recovery Areas (LAMBRA)
o Manufacturing Enhancement Areas (MEA)
o Targets Tax Areas (TTA) in urban and rural areas
• تسهیلات مالیاتی برای تحقیق و توسعه (RESEARCH AND DEVELOPMENT TAX CREDIT): این برنامه برای ترغیب بیزینس های طراحی شده است تا آنها تحقیقات پایه ای و فعالیات های رشد و توسعه در کالیفرنیا را افزایش دهند. این تسهیلات مالیاتی به کمپانی ها اجازه می دهد که ۱۵ درصد بخشودگی مالیاتی در مقابل هزینه های تحقیقات حائز شرایط و همچنین ۲۴ درصد بخشودگی مالیات در مقابل هزینه های تحقیق که به موسسات خارج از کمپانی می پردازند دریافت کنند .
• برنامه Net Operating Loss Carryover: قوانین مالیاتی کالیفرنیا به بیزینس هایی که طی سال زیان دیده اند این اجازه را می دهد که این ضرر را به سال بعد حواله کنند تا از میزان در امد آنها برای پرداخت مالیات در سال بعد کم شود. بر اساس قانون مالیاتی سال ۲۰۱۰ در صورتی که چند سال متمادی بیزینس ضرر نشان بدهد ، این ضرر و زیان ها می توانند با هم جمع شده (losses can be accumulated) و به سالهای بعد(ماکزیمم تا ۲۰ سال ) حواله شده تا با کم کردن از میزان درآمد احتمالی سال یا سالهای بعد مقدار بسیار کمتری ملزم به پرداخت مالیات باشند.

منطقه دادو ستد خارجی (Foreign Trade Zones)
منطقه داد و ستد خارجی کالیفرنیا (California’s Foreign Trade Zones (FTZ)) در مناطق زیر قرار دارد:
San Francisco, San Jose, Long Beach, Oakland, West Sacramento, San Diego, Palmdale, Los Angeles, Port Hueneme, Merced/Madera/Fresno counties, Stockton, Palm Springs, Santa Maria, Victorville, Eureka and Imperial, Butte and Riverside counties.
FTZs مناطق حفاظت شده ای هستند که قانونا خارج از حیطه گمرک آمریکا هستند و معمولا نزدیک به customs points of entry قرار دارند. FTZs اجازه می دهد که کالاهای خارجی یا محلی بدون ورود به گمرک و پرداخت excise taxes به دولت آمریکا وارد کشور شوند.
کالاهای وارداتی به این منطقه ممکن است که انبار شده ، آزمایش شوند ، نمونه برداری شوند و دوباره برچسب بخورند و بسته بندی مجدد شوند ، در ویترین قرار بگیرند ، تعمیر شوند ، دستکاری شوند ، بازیافت شوند ، تخریب شوند و یا پردازش شوند. محصولاتی که به این منطقه صادر یا وارد می شوند تا زمانی که از این منطقه منتقل نشده اند از طی کردن مراحل گمرکی و پرداخت مالیات آن (customs duty and excise taxes) معاف هستند.

تاسیس بیزینس در آمریکا

پاسخ دهید