مقایسه تعداد کل ویزا های مهاجرتی و غیر مهاجرتی صادر شده برای ایران در برابر کل ویزای صادر شده برای همه کشور هااز سال  2012تا 2016 میلادی:

  

                             

 

 

2010

2011

2012

2013

2014

 

Total (immigrant+ nonimmigrant)

World

6,904,803

7,987,188

9,409,390

9,637,464

N/A

 

IRAN

27,879

31,187

33572

34958

 

 

Rate

0.40%

0.40%

0.36%

0.36%

 

 

 

                        مقایسه تعداد کل ویزا های مهاجرتی  صادر شده برای ایران در برابر کل ویزای صادر شده برای همه کشور هااز سال  2010 میلادی به بعد: 

Visa

Area

Year

2010

2011

2012

2013

2014

 

 

Immediate Relatives (IR)

خانواده درجه یک (همسر و فرزندان)

World

215,947

216,856

235,616

205,435

185,130

 

IRAN

3,053

2,625

2,743

1,928

1,888

 

Rate

1.41%

1.21%

1.16%

1.09%

1.01%

 

Family Sponsored Preference (FB)

خانواده غیر درجه یک مانند : پدر، مادر و برادر و خواهر و خانواده آنها

World

200,567

192,891

189,128

189,020

197,760

 

IRAN

2,881

2,293

2,619

2,041

2,410

 

Rate

1.44%

1.20%

1.40%

1.10%

1.22%

 

Employment-Based Preference (EB)

ویزا بر اساس نوع شغل

World

12,701

15,099

19,137

21,144

21,365

 

IRAN

272

411

359

332

409

 

Rate

2.14%

2.70%

1.90%

1.60%

2.00%

 

Diversity Immigrants  (DV)

ویزا از طریق قرعه کشی

World

49,771

49,507

33,125

51,080

51,018

 

IRAN

1,842

1980

2,385

3,741

2,326

 

Rate

3.70%

4.00%

7.20%

7.32%

4.60%

 

Special Immigrants

ویزا مخصوص مهاجران خاص

World

3,043

1,861

5,219

6,424

12,084

 

IRAN

9

14

20

15

16

 

Rate

0.30%

0.75%

0.38%

0.23%

0.13%

 

Others

سایر ویزا ها

World

23

35

75

12

13

 

IRAN

0

0

0

0

0

 

 

Total

World

482,052

479,249

482,300

473,115

467.370

 

IRAN

8,057

7,323

8,126

8,057

7,049

 

Rate

1.67%

1.53%

1.70%

1.70%

1.51%

 

Special Immigrantinclude returning residents, Iraqi and Afghan translators, certain Iraqis or Afghans employed by or on behalf of the U.S. Government, and certain family members of U1 Nonimmigrants

                           

                    مقایسه تعداد کل ویزا های غیر مهاجرتی صادر شده برای ایران در برابر کل ویزای صادر شده برای همه کشور هااز سال  2010 میلادی به بعد:

Visa

Area

Year

2010

2011

2012

2013

2014

 

Foreign Government Official (A)

کارمندان دولتی

World

106,807

108,519

111,571

107,73

 

 

IRAN

8

7

2

1

 

 

Rate

0.007%

0.006%

0.002%

0.009%

 

 

Temporary visitor for business (B1)

سفر به دلیل تجارتی

World

44,197

37,770

35,341

41,956

 

 

IRAN

642

954

448

469

 

 

Rate

1.45%

2.53%

1.27%

1.12%

 

 

Temporary visitor for business and pleasure (B1/B2)

سفر به دلیل تجارتی  و گردشگری

World

3,278,782

4,349,087

5,342,439

5,645,580

 

 

IRAN

7,049

9,428

12,487

11,569

 

 

Rate

0.21%

0.22%

0.23%

0.20%

 

 

Temporary visitor for pleasure (B2) سفر برای گردشگری

World

358,087

84,352

84,713

114,526

 

 

IRAN

7,929

8,479

6,465

8,172

 

 

Rate

2.21%

10.10%

7.6%

7.14%

 

 

Treaty trader or investor (E)

ویزای تجار و سرمایه گذاران.

World

36,318

39,997

45,110

50,141

 

 

IRAN

42

28

49

41

 

 

Rate

0.12%

0.07%

0.11%

0.08%

 

 

Student  (F)

ویزای دانشجویی

World

411,317

476,072

515,253

564,137

 

 

IRAN

2,017

2,878

3,512

3,566

 

 

Rate

0.50%

0.60%

0.68%

0.63%

 

 

Representative/Staff of international organization (G)

ویزای ارگانهای بین المللی

World

45,018

46,423

45,513

44,252

 

 

IRAN

619

528

532

472

 

 

Rate

1.40%

1.14%

1.12%

0.96%

 

 

Temporary worker and Trainee (H)

ویزای کار موقت

World

289,192

312,082

334,290

385,051

 

 

IRAN

257

277

310

276

 

 

Rate

0.10%

0.09%

0.10%

0.10

 

 

Representative of Foreign Information Media (I)

ویزای اصحاب رسانه

World

13,450

14,177

14,447

14,289

 

 

IRAN

11

11

5

6

 

 

Rate

0.10%

0.08%

0.03%

0.04%

 

 

Exchange visitor (J)

ویزای مبادله بازدید کننده

World

353,602

359,384

350,153

352,396

 

 

IRAN

597

743

1,021

965

 

 

Rate

0.17%

0.21%

0.30%

0.27%

 

 

Fiance(e) of U.S. citizen (K)

ویزای نامزدی

World

40,306

29,016

32,154

30,290

 

 

IRAN

527

389

435

378

 

 

Rate

1.30%

1.34%

1.35%

1.25%

 

 

Intracompany Transferee (L)

ویزای انتقال بین کمپانی

World

143,952

147,677

134,212

140,804

 

 

IRAN

37

44

29

37

 

 

Rate

0.03%

0.03%

0.02%

0.03%

 

 

Vocational student (M)

ویزای دانشجویی غیر آکادمیک

World

9,436

10,433

10,855

11,819

 

 

IRAN

3

16

31

24

 

 

Rate

0.03%

0.15%

0.29%

0.20%

 

 

Person with extraordinary ability in the Sciences, Arts, Education, Business, or Athletics (O)ویزای افراد خارق العاده

World

14,953

15,743

18,343

22,080

 

 

IRAN

14

5

33

28

 

 

Rate

0.10%

0.03%

0.18%

0.13%

 

 

Athlete, Artist or Entertainer (P)

ویزای ورزشکاران، هنرمندان و سرگرمی سازان

World

33,528

33,201

34,153

32,248

 

 

IRAN

36

29

15

22

 

 

Rate

0.11%

0.09%

0.04%

0.07%

 

 

Person in a Religious Occupation (R)

ویزای روحانیان مذهبی

World

4,497

4,929

5,715

6,148

 

 

IRAN

1

9

1

0

 

 

Rate

0.02%

0.2%

0.02%

0%

 

 

NAFTA (North American Free Trade Agreement)

ویزای نفتا

World

5,964

8,519

13,216

16,157

 

 

IRAN

8

13

29

24

 

 

Rate

0.13%

0.15%

0.22%

0.20%

 

 

Total

کل

World

6,422,751

7,507,939

8,927,090

9,164,349

 

 

IRAN

19,822

23,864

25,446

26,091

 

 

Rate

0.31%

0.32%

0.29%

0.28%

 

 

NAFTA:  is an agreement signed by Canada, Mexico, and the United States, creating a trilateral rules-based trade bloc in North America.

ویزا از نگاه آمار

پاسخ دهید