ویزای فامیلی 

این ویزا دارای دو دسته بندی کلی است:

1- وابستگان نزدیک (Immediate Relative (IR)) شهروند آمریکا

o شامل: همسر، فرزندان زیر 21 سال ازدواج نکرده، پدر و مادر

2- وابستگان  واجد شرایط  (family preference categories)

o شامل: خواهر، برادروهمسران و فرزندان زیر 21 سال ازدواج نکرده آنها

o فرزندان زیر 21 سال ازدواج کرده وهمسران و فرزندان زیر 21 سال ازدواج نکرده آنها

o همسر و فرزندان ازدواج نکرده  (متقاضی ویزا دارای گرین کارت است)

 

 وابستگان نزدیک شهروند آمریکا:

o انحصارا مخصوص شهروند آمریکا (American Citizen) است

o تعداد صدور سالیانه این ویزا محدودیت تعداد ندارد

 جدول زیر انواع ویزای این گروه را نشان می دهد

IR-1

IR-2

IR-3

IR-4

IR-5

همسر

فرزندان زیر 21 سال ازدواج نکرده

فرزند خوانده که در خارج از آمریکاست

فرزند خوانده که در آمریکاست

پدر و مادر

 نکته: شهروندی که می خواهد برای برای پدر مادر خود تقاضای گرین کارت کند حداقل باید 21 سال سن داشته باشد.

 وابستگان واجد شرایط :

o تعداد صدور سالیانه این ویزا محدودیت دارد(Limited)

o دارندگان گرین کارت هم می توانند برای همسر و فرزندان خود اقدام کنند.

 جدول زیر انواع ویزای این گروه را نشان می دهد(ردیف سوم جدول، سقف تعداد را نشان می دهد.)

F1

F2

F3

F4

فرزندان ازدواج نکرده و فرزندان زیر 21 ساله آنها (اگر)

همسر و فرزندان ازدواج نکرده دارنده گرین کارت

فرزندان ازدواج کرده و همسران و فرزندان زیر 21 ساله و ازدواج نکرده آنها

برادر و خواهر کرده و همسران و فرزندان زیر 21 ساله و ازدواج نکرده آنها

23400

114200

23400

65000

 

به جز ویزای F2 ،درسایر ویزا ها تنها شهروند آمریکا مجاز به اقدام برای فامیل خود است.

تنها ویزای F2 مخصوص دارنده گرین کارت است که  علاوه بر همسر می تواند برای فرزندان خود که ازدواج نکرده اند بدون محدودیت سنی اقدام کند. که دارای زیر گروه است:

 F2-A ویزای همسر

F2-B ویزای فرزندیا فرزندان

 سایر وابستگان خارج از این دسته بندی مانند پدر بزرگ و مادر بزرگ، عمو، عمه ، دایی ، خاله و ... نمی توانند برای  این ویزا اقدام کنند.

 محدودیت تعداد صدور ویزا برای فامیل های واجد شرایط:

زمانی که تعداد تقاضای ویزا از حد مجاز عبور می کند، صف انتظار تشکیل می شود که در این موقعیت ، افراد بسته به زمانی که پرونده تشکیل داده باشند ، که به آن حق تقدم زمانی (priority date) می گویند، ویزا را دریافت می کنند .

 به دلیل تقاضاهای بیشتر از حد مجاز صف انتظار بعضی از این ویزا ها سالها طول می کشد. 

فامیلی (FB)

پاسخ دهید