انتقال درون کمپانی (L-Visa)

 ویزای انتقال درون کمپانی ویزایی است که در دسته بندی ویزا های غیر مهاجرتی دومنظوره (Dual Intent) قرار میگیرد.   ویزاهای دو منظوره  (Dual Intent) به ویزاهایی گفته می شود که به صورت غیر مهاجرتی صادر و بعد از طی…